Vedtægter

Vores vedtægter

Vedtægter 

§ l Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Quarry Trust Orphanage School Foundation med hjemsted i 7100 Vejle, Danmark og adressen er formandens adresse. 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningens formål er at støtte opbygning af skoler og hjælpe til med indsamling af  skoleudstyr. 

§ 3 Medlemmer og kontingent. 

Som støttemedlem af foreningen kan optages enhver fysisk og juridisk person, samt  virksomhed, der ønsker at støtte eller arbejde for Quarry Trust Orphanage School.  Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

§ 4 Bestyrelsen 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. I ulige årstal er  3 medlemmer på valg og i lige årstal er 2 medlemmer på valg.  

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,  næstformand, sekretær og kasserer. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når  formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver  

det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Mødet kan  afholdes digitalt. 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtige, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens  eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specifikke arbejdsopgaver. 

På generalforsamlingen vælges der 1 suppleant til bestyrelsen, samt 1 revisorer (revisor  vælges for 2 år) og 1 revisorsuppleant, suppleanter er på valg hvert år. 

§ 5 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ordinær generalforsamling  afholdes hvert år i anden kvartal. Deltagere på generalforsamlingen skal være medlem 

af foreningen. 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel i Facebook  gruppen og evt. e-mail. 

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamling skal fremsendes  skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen skal afholdes. 

Dagsorden til generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og kontingentfastsættelse. 5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

8. Valg af revisor. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden. General  forsamling kan afholdes digitalt. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal  indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav  herom med angivelse af grund og generalforsamlingen skal da afholdes inden 6  

uger, efter modtagelse af begæring herom. Ekstra General forsamling kan afholdes  digitalt. Deltagere på ekstra ordinær generalforsamlingen skal være medlem af foreningen. 

§ 7 Tegning og hæftelse 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassér. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af  foreningen påhvilende forpligtelse. 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen er ansvarlig  overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.  

Foreningens regnskab føres af kassereren og der udarbejdes retningslinjer, der sikrer  procedurer om håndteringen af foreningens indtægter/udgifter. Foreningens  midler, skal bortset fra en mindre kassebeholdning indsættes i et anerkendt  pengeinstitut.  

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingens udpegede revisor og fremlægges  på den ordinære generalforsamling. 

Kasserer må alene betale de daglige regninger og udgiftsbilag. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling  med 2/3 af de fremmødte stemmer. 

§10 Opløsning. 

Til foreningen opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet  blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget  til at indkalde en ny generalforsamling på hvilken opløsningen kan vedtages med  2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 

Ved foreningen opløsning overdrages formuen til fordel for Quarry Trust Orphanage  School. 

Stiftet Vejle 4. november 2019. 

Ændret 27. januar 2020 

Ændret 20. april 2020

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyBee by SpiceThemes